Bảng giá cây giống keo lai


TỔNG HỢP GIÁ BÁN CÂY GIỐNG KEO LAI NĂM 2017

1.      Cây con keo lai mô

LOẠI CÂY

THỜI GIAN NHẬN CÂY

Liên hệ

Từ 16/4 đến 31/5

Từ 1/6 đến 31/8

Từ 1/9 đến 15/4 năm sau

LOẠI 1

2.500

2.600

2.800

1.  Vườn ươm Thiên An

- Địa chỉ: Phường Thủy Xuân, Tp Huế

- ĐT: 0234.6282102, 02346282102, 0915019539

 

2. Vườn ươm Hải Cát

- Địa chỉ: Hải Cát, Hương Thọ, Hương Trà

- ĐT: 0971075533

 

3. Vườn ươm Bình Điền

- Địa chỉ: Bình Điền, Hương Trà

- ĐT: 01632217761

LOẠI 2

2.300

2.400

2.600

LOẠI 3

2.100

2.200

2.400

 

THỜI GIAN NHẬN CÂY

Từ 1/4 đến 30/10

Từ 1/11 đến 30/3 năm sau

Cây mầm

1.200

900

           

2.      Cây con keo lai hom

LOẠI CÂY

THỜI GIAN NHẬN CÂY

Liên hệ

Từ 16/4 đến 31/5

Từ 1/6 đến 31/8

Từ 1/9 đến 15/4 năm sau

 

VƯ Hải Cát, Bình Điền

Thiên An

VƯ Hải Cát, Bình Điền

Thiên An

LOẠI 1

800

900

1.000

1.100

1.150

1. Vườn ươm Thiên An

- Địa chỉ: Phường Thủy Xuân, Tp Huế

- ĐT: 0234.6282102, 02346282102, 0915019539

 

2. Vườn ươm Hải Cát

- Địa chỉ: Hải Cát, Hương Thọ, Hương Trà

- ĐT: 0971075533

 

3. Vườn ươm Bình Điền

- Địa chỉ: Bình Điền, Hương Trà

- ĐT: 01632217761

LOẠI 2

700

800

800

1.000

1.000

LOẠI 3

600

700

700

900

900

Ghi chú:Đơn giá trên là đơn giá xuất tại vườn ươm (không bao gồm chi phí vận chuyển). Quý khách hàng chủ động lựa chọn phương tiện vận chuyển.

 

Các bài viết khác: